मागे जा

×¾ÖŸÖ¸ÞÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ¬ÖÖ¸üÛúÖÓÃÖÖšüß ÛéúŸÖß“Öß ´ÖÖ®ÖÛêú

†ÖµÖÖêÝÖÖ®Öê ×¾ÖªãŸÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ ¾Ö ÛéúŸÖß“Öß ´ÖÖ®ÖÛêú ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö 2021 †ÓŸÖÝÖÔŸÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ ´ÖÖ®ÖÛúÖÓ®ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ ®Ö ¯Öã¸ü¾Ö»µÖÖÃÖ ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô ¤êüÞµÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ®Öê †ÖÜÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ÛúÖÆüß ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ®Öê ¯Öãœüᯙ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê„
†. ÛÎÓú. ¯Öã¸ü¾Öšü¶Ö“Öê ÛúÖµÖÔ/‘Ö™ü®ÖÖ ´ÖÖ®ÖÛêú ¤êüµÖ ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô
®Ö¾Öß®Ö ×¾ÖªãŸÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ
1 ×¾Öª´ÖÖ®Ö •ÖÖóµÖÖŸÖæ®Ö ×¾Ö•Ö •ÖÖê›üÞÖß ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸êü - 7 פü¾ÖÃÖ ¹ý 50/- ×¾Ö»ÖÓ²ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ †Öš¾Ö›ü¶ÖÃÖ ØÛú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ³ÖÖÝÖÖÃÖ , ÝÖÏÖÆüÛú ¾ÖÝÖÔ¾ÖÖ¸üß ÃÖÖšüß »ÖÖÝÖæ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ •ÖÖê›üÞÖß †ÖÛúÖ¸üÖ“µÖÖ •ÖÖßÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¤ãü¯Ö™üß“µÖÖ †¬Öß®Ö ¸üÖÆæü®Ö
2 ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ ´Öê®ÃÖ “ÖÖ ×¾ÖßÖÖ¸ü ØÛú¾ÖÖ ¾ÖÖœÌü Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü õÖê¡ÖÖŸÖᯙ ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ ¾ÖÝÖôæû®Ö ®ÖÖÝÖ¸üß õÖê¡ÖÖŸÖ-15 פü¾ÖÃÖ
3 ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ µÖÓ¡ÖÞÖê“ÖÖ ³ÖÖÝÖ †ÃÖ»Öê»Öê ®Ö¾Öß®Ö ˆ¯Ö Ûëú¦ü ÃÖãºþ Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÝÖ¸ü•Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ õÖê¡ÖÖŸÖ - 30 פü¾ÖÃÖ
×¾ÖªãŸÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¯Öæ¾ÖÔ¾ÖŸÖ Ûú¸üÞÖê
1 °ÌµÖæ•Ö ÝÖ껵ÖÖ“Öß ŸÖÛÎúÖ¸ü ®ÖÖÝÖ¸üß õÖê¡ÖÖŸÖ -  3 ŸÖÖÃÖ »Ö‘Öã ¤üÖ²Ö ÝÖÏÖÆüÛúÖÃÖÖšüß ¹ý. 50 ×¾Ö»ÖÓ²ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ŸÖÖÃÖÖÃÖ ØÛú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ³ÖÖÝÖÖÃÖ Ûú´ÖÖ»Ö ¹ý. 500 “µÖÖ †¬Öß®Ö ¸üÖÆæü®Ö †Ö×ÞÖ ˆ““Ö ¤üÖ²Ö ÝÖÏÖÆüÛúÖÃÖÖšüß ¹ý. 100 ×¾Ö»ÖÓ²ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ŸÖÖÃÖÖÃÖ ØÛú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ³ÖÖÝÖÖÃÖ Ûú´ÖÖ»Ö ¹ý. 1000 “µÖÖ †¬Öß®Ö ¸üÖÆæü®Ö
ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ õÖê¡ÖÖŸÖ - 18 ŸÖÖÃÖ
2 †Öê¾Æü¸Æêü›ü ¾ÖÖ×Æü®Öß ®ÖÖÝÖ¸üß õÖê¡ÖÖŸÖ -  4 ŸÖÖÃÖ
ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ õÖê¡ÖÖŸÖ - 24 ŸÖÖÃÖ
3 •Ö×´Ö®ÖßÜÖÖ»Öᯙ Ûêú²Ö»Ö ¤üÖêÂÖ ®ÖÖÝÖ¸üß õÖê¡ÖÖŸÖ -  8 ŸÖÖÃÖ
ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ õÖê¡ÖÖŸÖ - 48 ŸÖÖÃÖ
4 ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ ¸üÖê×Æü¡Ö †Ö×ÞÖ ÃÖÓ»ÖÝ®Ö ×Ã¾Ö“Ö ×ÝÖ†¸ü ´Ö¬µÖê ײ֑ÖÖ›ü ®ÖÖÝÖ¸üß õÖê¡ÖÖŸÖ -   18 ŸÖÖÃÖ
ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ õÖê¡ÖÖŸÖ - 48 ŸÖÖÃÖ
5 •ÖôûÖ»Öê»Öê ´Öß™ü¸ü ®ÖÖÝÖ¸üß õÖê¡ÖÖŸÖ -   18 ŸÖÖÃÖ
ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ õÖê¡ÖÖŸÖ - 48 ŸÖÖÃÖ
¯Öã®Ö•ÖÖì›üÞÖß
1 •µÖÖ ÝÖÏÖÆüÛúÖ“ÖÖ ¾Öß•Ö ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÃÖÆüÖ ´Ö×Æü®µÖÖÓ¯ÖêõÖÖ Ûú´Öß ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖÖšüß ŸÖÖê›üÞµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Öß™ü¸ü ¯Öã®Ö•ÖÖì›üÞÖß ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ®ÖÖÝÖ¸üß õÖê¡ÖÖŸÖ -  4 ŸÖÖÃÖ ¹ý. 50/- ×¾Ö»ÖÓ²ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ŸÖÖÃÖÖÃÖ ØÛú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ³ÖÖÝÖÖÃÖ •ÖÖßÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¹ý. 250/- “µÖÖ †¬Öß®Ö ¸üÖÆæü®Ö
ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ õÖê¡ÖÖŸÖ - 24 ŸÖÖÃÖ
ÃÖÓ¯ÖãÞÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÖšüß ´Ö×¾Ö×®Ö†Ö (×¾ÖªãŸÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ, ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ¬ÖÖ¸üÛúÖÓ“µÖÖ ÛéúŸÖß“Öß ´ÖÖ®ÖÛêú †Ö×ÞÖ ¯ÖÖò¾Ö¸ü Œ¾ÖÖ×»Ö™üß) ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö 2021 “Öê •ÖÖê›Ëü¯Ö¡Ö - 2 ¯ÖÆüÖ.