मागे जा

†ÖµÖÖêÝÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß

´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ×¾ÖªãŸÖ ×®ÖµÖÖ´ÖÛú †ÖµÖÖêÝÖÖ“Öß (†ÖµÖÖêÝÖ) ãÖÖ¯Ö®ÖÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê ×¾ÖªãŸÖ ×®ÖµÖÖ´ÖÛú †ÖµÖÖêÝÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1998 “µÖÖ (1998 “ÖÖ 14) Ûú»Ö´Ö 14 †ÓŸÖÝÖÔŸÖ Ûêú»Öß. µÖÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´ÖÖ“Öß •ÖÖÝÖÖ ÃÖ®Ö 2003 ...

पुढे वाचा

®Ö¾Öß®Ö ÃÖÓ¤êü¿Ö

सर्व पहा
  • Hearing on Suo-Motu draft Order on Renewable Energy Tariff for FY 2024-25

  • Selection List – Chairperson and Independent Member, CGRFs

  • Draft Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Forecasting, Scheduling and Deviation Settlement for Solar and Wind Generation) (First Amendment) Regulations, 2023

  • Suggestions/ Objections on Mira-Bhaindar Municipal Corporation’s Petition for determination of Project Specific Tariff for supply of electricity generated from waste-to-energy project of cumulative capacity 575 kVA (3 x 125 kVA and 4 x 50 kVA) located in the area of Mira Bhaindar Municipal Corporation. [Case No. 28 of 2023]

ÃÖã®ÖÖ¾ÖÞÖß ×¤ü®Ö¤Ù¿ÖÛúÖ

ÝÖÏÖÆüÛú †Ö¬ÖÖ¸ü

†ÖµÖÖêÝÖÖ®Öê ×¾ÖªãŸÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ ¾Ö ÛéúŸÖß“Öß ´ÖÖ®ÖÛêú ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö 2021 †ÓŸÖÝÖÔŸÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ ´ÖÖ®ÖÛúÖÓ®ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ ®Ö ¯Öã¸ü¾Ö»µÖÖÃÖ ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô ¤êüÞµÖÖ“Öß ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ®Öê †ÖÜÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ÛúÖÆüß ¯ÖÏÖ¾Ö¬ÖÖ®Öê ¯Öãœüᯙ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖê„

†. ÛÎÓú. ¯Öã¸ü¾Öšü¶Ö“Öê ÛúÖµÖÔ/‘Ö™ü®ÖÖ ´ÖÖ®ÖÛêú ¤êüµÖ ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô
®Ö¾Öß®Ö ×¾ÖªãŸÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ
1 ×¾Öª´ÖÖ®Ö •ÖÖóµÖÖŸÖæ®Ö ×¾Ö•Ö •ÖÖê›üÞÖß ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸êü - 7 פü¾ÖÃÖ ¹ý 50/- ×¾Ö»ÖÓ²ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ †Öš¾Ö›ü¶ÖÃÖ ØÛú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ³ÖÖÝÖÖÃÖ , ÝÖÏÖÆüÛú ¾ÖÝÖÔ¾ÖÖ¸üß ÃÖÖšüß »ÖÖÝÖæ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ •ÖÖê›üÞÖß †ÖÛúÖ¸üÖ“µÖÖ •ÖÖßÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¤ãü¯Ö™üß“µÖÖ †¬Öß®Ö ¸üÖÆæü®Ö
2 ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ ´Öê®ÃÖ “ÖÖ ×¾ÖßÖÖ¸ü ØÛú¾ÖÖ ¾ÖÖœÌü Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü õÖê¡ÖÖŸÖᯙ ´ÖÆüÖ¯ÖÖ×»ÖÛúÖ ¾ÖÝÖôæû®Ö ®ÖÖÝÖ¸üß õÖê¡ÖÖŸÖ-15 פü¾ÖÃÖ
3 ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ µÖÓ¡ÖÞÖê“ÖÖ ³ÖÖÝÖ †ÃÖ»Öê»Öê ®Ö¾Öß®Ö ˆ¯Ö Ûëú¦ü ÃÖãºþ Ûú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ÝÖ¸ü•Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ õÖê¡ÖÖŸÖ - 30 פü¾ÖÃÖ
×¾ÖªãŸÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¯Öæ¾ÖÔ¾ÖŸÖ Ûú¸üÞÖê
1 °ÌµÖæ•Ö ÝÖ껵ÖÖ“Öß ŸÖÛÎúÖ¸ü ®ÖÖÝÖ¸üß õÖê¡ÖÖŸÖ -  3 ŸÖÖÃÖ »Ö‘Öã ¤üÖ²Ö ÝÖÏÖÆüÛúÖÃÖÖšüß ¹ý. 50 ×¾Ö»ÖÓ²ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ŸÖÖÃÖÖÃÖ ØÛú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ³ÖÖÝÖÖÃÖ Ûú´ÖÖ»Ö ¹ý. 500 “µÖÖ †¬Öß®Ö ¸üÖÆæü®Ö

†Ö×ÞÖ

ˆ““Ö ¤üÖ²Ö ÝÖÏÖÆüÛúÖÃÖÖšüß ¹ý. 100 ×¾Ö»ÖÓ²ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ŸÖÖÃÖÖÃÖ ØÛú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ³ÖÖÝÖÖÃÖ Ûú´ÖÖ»Ö ¹ý. 1000 “µÖÖ †¬Öß®Ö ¸üÖÆæü®Ö

ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ õÖê¡ÖÖŸÖ - 18 ŸÖÖÃÖ
2 †Öê¾Æü¸Æêü›ü ¾ÖÖ×Æü®Öß ®ÖÖÝÖ¸üß õÖê¡ÖÖŸÖ -  4 ŸÖÖÃÖ
ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ õÖê¡ÖÖŸÖ - 24 ŸÖÖÃÖ
3 •Ö×´Ö®ÖßÜÖÖ»Öᯙ Ûêú²Ö»Ö ¤üÖêÂÖ ®ÖÖÝÖ¸üß õÖê¡ÖÖŸÖ -  8 ŸÖÖÃÖ
ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ õÖê¡ÖÖŸÖ - 48 ŸÖÖÃÖ
4 ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ ¸üÖê×Æü¡Ö †Ö×ÞÖ ÃÖÓ»ÖÝ®Ö ×Ã¾Ö“Ö ×ÝÖ†¸ü ´Ö¬µÖê ײ֑ÖÖ›ü ®ÖÖÝÖ¸üß õÖê¡ÖÖŸÖ -   18 ŸÖÖÃÖ
ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ õÖê¡ÖÖŸÖ - 48 ŸÖÖÃÖ
5 •ÖôûÖ»Öê»Öê ´Öß™ü¸ü ®ÖÖÝÖ¸üß õÖê¡ÖÖŸÖ -   18 ŸÖÖÃÖ
ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ õÖê¡ÖÖŸÖ - 48 ŸÖÖÃÖ
¯Öã®Ö•ÖÖì›üÞÖß
1 •µÖÖ ÝÖÏÖÆüÛúÖ“ÖÖ ¾Öß•Ö ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÃÖÆüÖ ´Ö×Æü®µÖÖÓ¯ÖêõÖÖ Ûú´Öß ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖÖšüß ŸÖÖê›üÞµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖÓ“µÖÖ ´Öß™ü¸ü ¯Öã®Ö•ÖÖì›üÞÖß ÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ®ÖÖÝÖ¸üß õÖê¡ÖÖŸÖ -  4 ŸÖÖÃÖ ¹ý. 50/- ×¾Ö»ÖÓ²ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ŸÖÖÃÖÖÃÖ ØÛú¾ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ³ÖÖÝÖÖÃÖ •ÖÖßÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ ¹ý. 250/- “µÖÖ †¬Öß®Ö ¸üÖÆæü®Ö
ÝÖÏÖ´ÖßÞÖ õÖê¡ÖÖŸÖ - 24 ŸÖÖÃÖ

ÃÖÓ¯ÖãÞÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÃÖÖšüß ´Ö×¾Ö×®Ö†Ö (×¾ÖªãŸÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ, ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ¬ÖÖ¸üÛúÖÓ“µÖÖ ÛéúŸÖß“Öß ´ÖÖ®ÖÛêú †Ö×ÞÖ ¯ÖÖò¾Ö¸ü Œ¾ÖÖ×»Ö™üß) ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö 2021 “Öê •ÖÖê›Ëü¯Ö¡Ö - 2 ¯ÖÆüÖ.

¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêÛú¯ÖÖ»ÖÖÓ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß:

×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêÛú¯ÖÖ»Ö ¯Ö¤ü ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ “Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Öê²Ö ¯ÖÖê™Ôü»Ö
´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¾Ö.»ÖÖê., ´ÖãÓ²Ö‡Ô ÛúÖµÖÔ»ÖµÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¾Ö.»ÖÖê., ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÖê™Ôü»Ö
®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü ×¾Ö.»ÖÖê., ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ ÛúÖµÖÔ»ÖµÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¾Ö.»ÖÖê., ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÖê™Ôü»Ö

¸üÖ•µÖÖŸÖᯙ ´ÖÓ“ÖÖÓÓ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß:

×¾ÖŸÖ¸ÞÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ¬ÖÖ¸üÛúÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ “Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ ×¾ÖªãŸÖ ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ ÛÓú¯Ö®Öß ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ ´ÖÓ“ÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
™üÖ™üÖ ¯ÖÖò¾Ö¸ü ÛÓú¯Ö®Öß ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ ´ÖÓ“ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
†¤üÖ®Öß ‡»Öê׌™Òü×ÃÖ™üß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ ´ÖÓ“ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
²ÖêÙü ˆ¯ÖÛÎú´Ö ´ÖÓ“ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
´ÖÖ‡Ó›ü ïÖêÃÖ ×²Ö•Ö®ÖêÃÖ ¯ÖÖŒÃÖÔ ¯ÖÏÖ. ×»Ö. ´ÖÓ“ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
×ÝÖÝÖÖ¯»ÖêŒÃÖ ‡Ã™êü™ü ¯ÖÏÖ. ×»Ö. ´ÖÓ“ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
×®Ö¤üÖ¸ µÖã×™ü×»Ö™üßÃÖ ¯Ö®Ö¾Öê»Ö ‹»Ö‹»Ö¯Öß ´ÖÓ“ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ×¾Ö´ÖÖ®ÖŸÖôû ×¾ÖÛúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû, ®ÖÖÝÖ¯Öã¸ü ´ÖÓ“ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
»Öõ´Ö߯֟Öß ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ÃÖ¯»ÖÖµÖ “Öê®Ö ´Öò®Öê•Ö´Öë™ü ×»Ö. ¯Ö®Ö¾Öê»Ö ´ÖÓ“ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
Ûêú†Ö¸üÃÖß ‡®±ÏÌúÖ †Óò›ü ¯ÖÏÖê•Öꌙü ¯ÖÏÖ. ×»Ö. ¯ÖãÞÖê ü ´ÖÓ“ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
•Ö¾ÖÖƸü»ÖÖ»Ö ®ÖêÆü¹ý ¯ÖÖê™Ôü ™ÒüÙü, ¸üÖµÖÝÖ› ´ÖÓ“ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
‡Ô†Öò®Ö ÜÖ¸ü›üß ‡®±ÏÌúÖ. ¯ÖÏÖ. ×»Ö, ¯ÖãÞÖê ´ÖÓ“ÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß

Please correct below table in English (It was previously provided but some rows are missing on website)

Name of Distribution Licensee Details
Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd. Details of the CGRFs
Tata Power Company Ltd Details of the CGRF
Adani Electricity Mumbai Limited Details of the CGRF
BEST Undertaking Details of the CGRF
Mindspace Business Parks Private Limited Details of the CGRF
Gigaplex Estate Private Limited Details of the CGRF
Nidar Utilities Panvel LLP (NUP LLP) Details of the CGRF
Maharashtra Airport Development Corporation-SEZ Nagpur Details of the CGRF
Laxmipati Balaji Supply Chain Management Ltd. -SEZ Panvel Details of the CGRF
KRC Infrastructure & Project PVT Ltd - Pune Details of the CGRF
Jawaharlal Nehru Port Trust - SEZ Raigadh Details of the CGRF
EON Kharadi Infrastructure Pvt. Ltd.-SEZ Details of the CGRF

×¾ÖªãŸÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2003 †Ö×ÞÖ ŸµÖÖÜÖÖ»Öß Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ×¾ÖªãŸÖ ×®ÖµÖÖ´ÖÛú †ÖµÖÖêÝÖ (ÝÖÏÖÆüÛú ÝÖÖ-ÆüÖÞÖê ×®Ö¾ÖÖ¸üÞÖ ´ÖÓ“Ö †Ö×ÞÖ ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêÛú¯ÖÖ»Ö ) ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö 2020 †ÓŸÖÝÖÔŸÖ ÝÖÏÖÆüÛúÖ»ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ÝÖÖ-ÆüÖÞµÖÖ“Öê ×®Ö¾ÖÖ¸üÞÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ÜÖÖ»Öᯙ ÛúÖµÖ¤êü¿Ö߸ü ´ÖÖÝÖÔ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêüŸÖ-

×¾ÖŸÖ¸ÞÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ¬ÖÖ¸üÛúÖÓ“Öê ¾Öê²Ö¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ ¯ÖÖê™Ôü»Ö :

ÝÖÏÖÆüÛú ŸµÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÛÎúÖ¸üß“Öß ®ÖÖë¤ü ‹ÃÖ‹´Ö‹ÃÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ®Ö ‹»ÖꌙÒüÖò×®ÖÛú»Öß/×›üו֙ü»Öß, †Öò®Ö»ÖÖ‡Ô®Ö ®ÖÖë¤üÞÖß «üÖ¸ê, ¾Öê²Ö-“Öò™ü ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ †Ö×ÞÖ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö «üÖ¸êü (¯ÖÏŸµÖõÖ ØÛú¾ÖÖ ™üÖê»Ö ±ÏÌúß ¤ãü¸ü¬¾Ö®Öß“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ®Ö) ŸÖÃÖê“Ö ¾Öê²Ö¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ ¯ÖÖê™Ôü»Ö «üÖ¸êü ®ÖÖë¤ü×¾Ö»Ö. ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÝÖÏÖÆüÛú ÛúÖò»Ö ÃÖë™üÃÖÔ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ®Ö ŸÖÛÎúÖ¸ü ÆüÖŸÖÖôûÞÖß µÖÓ¡ÖÞÖê ´Ö¬µÖê ‹ÛúÖŸ´ÖßÛéúŸÖ Ûú¸ÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

×¾ÖŸÖ¸ÞÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ¬ÖÖ¸üÛúÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö ŸÖÛÎúÖ¸üß ÃÖÖšüß ¾Öê²Ö-¯ÖÖê™Ôü»Ö
´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ ×¾ÖªãŸÖ ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ ÛÓú¯Ö®Öß ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ ¾Öê²Ö-¯ÖÖê™Ôü»Ö
™üÖ™üÖ ¯ÖÖò¾Ö¸ü ÛÓú¯Ö®Öß ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ ™üÖ™üÖ ¾Öê²Ö-¯ÖÖê™Ôü»Ö
†¤üÖ®Öß ‡»Öê׌™Òü×ÃÖ™üß ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖµÖÖÔ¤üßŸÖ †¤üÖ®Öß ¾Öê²Ö-¯ÖÖê™Ôü»Ö
²ÖêÙü ˆ¯ÖÛÎú´Ö ²ÖêÙü ¾Öê²Ö-¯ÖÖê™Ôü»Ö
´ÖÖ‡Ó›ü ïÖêÃÖ ×²Ö•Ö®ÖêÃÖ ¯ÖÖŒÃÖÔ ¯ÖÏÖ. ×»Ö. ‹´Ö²Öß²Ö߯Ö߯Öß‹»Ö ¾Öê²Ö-¯ÖÖê™Ôü»Ö
×ÝÖÝÖÖ¯»ÖêŒÃÖ ‡Ã™êü™ü ¯ÖÏÖ. ×»Ö. וևԯÖß‹»Ö ¾Öê²Ö-¯ÖÖê™Ôü»Ö
×®Ö¤üÖ¸ µÖã×™ü×»Ö™üßÃÖ ¯Ö®Ö¾Öê»Ö ‹»Ö‹»Ö¯Öß ×®Ö¤üÖ¸ ¾Öê²Ö-¯ÖÖê™Ôü»Ö
´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ×¾Ö´ÖÖ®ÖŸÖôû ×¾ÖÛúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû, ®ÖÖÝÖ¯Öã¸ü ‹´Ö‹›üßÃÖß ¾Öê²Ö-¯ÖÖê™Ôü»Ö
»Öõ´Ö߯֟Öß ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ÃÖ¯»ÖÖµÖ “Öê®Ö ´Öò®Öê•Ö´Öë™ü ×»Ö. ¯Ö®Ö¾Öê»Ö »Öõ´Ö߯֟Öß ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¾Öê²Ö-¯ÖÖê™Ôü»Ö
Ûêú†Ö¸üÃÖß ‡®±ÏÌúÖ †Óò›ü ¯ÖÏÖê•Öꌙü ¯ÖÏÖ. ×»Ö. ¯ÖãÞÖê ü Ûêú†Ö¸üÃÖß ¾Öê²Ö-¯ÖÖê™Ôü»Ö
•Ö¾ÖÖƸü»ÖÖ»Ö ®ÖêÆü¹ý ¯ÖÖê™Ôü ™ÒüÙü, ¸üÖµÖÝÖ› •Öê‹®Öׯ֙üß ¾Öê²Ö-¯ÖÖê™Ôü»Ö
‡Ô†Öò®Ö ÜÖ¸ü›üß ‡®±ÏÌúÖ. ¯ÖÏÖ. ×»Ö, ¯ÖãÞÖê ‡Ô†Öò®Ö ÜÖ¸ü›üß ¾Öê²Ö-¯ÖÖê™Ôü»Ö

ÝÖÏÖÆüÛú ÝÖÖ-ÆüÖÞÖê ×®Ö¾ÖÖ¸üÞÖ ´ÖÓ“Ö (´ÖÓ“Ö)

ŸÖÛÎúÖ¸ü¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ÃÖÓ´ÖŸÖß×¾Ö®ÖÖ ØÛú¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ®ÖÖ×¾Ö®ÖÖ ¾Öê²Ö¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ׸üŸÖ ¯ÖÖê™Ôü»Ö¾Ö¸ü ŸÖÛÎúÖ¸ü ²ÖÓ¤ü Ûú¸ÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß ŸÖ¸ü ØÛú¾ÖÖ ŸÖÛÎúÖ¸ü ®ÖÖë¤ü —ÖÖ»µÖÖ“µÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛúÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö ÛúÖ´ÖÛúÖ•ÖÖ“µÖÖ ŸÖß®Ö (3) פü¾ÖÃÖÖÓ®ÖÓŸÖ¸ü (¾Öß•Ö ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ®Ö ¤êüÞÖê, •ÖÖê›üÞÖß, ¯Öã®Ö•ÖÖì›üÞÖß, ØÛú¾ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÜÖÓ›üßŸÖ Ûú¸ÞµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ ŸÖÛÎúÖ¸üàÃÖÖšüß) †Ö×ÞÖ ÛúÖ´ÖÛúÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ (15) פü¾ÖÃÖÖÓ®ÖÓŸÖ¸ü (†®µÖ ÃÖ¾ÖÔ ŸÖÛÎúÖ¸üàÃÖÖšüß), µÖÖ¯ÖîÛúß •Öê »Ö¾ÖÛú¸ü †ÃÖê»Ö, ŸÖÛÎúÖ¸ü¤üÖ¸ ´ÖÓ“ÖÖÛú›êü ÃÖÓ¯ÖÛÔú ÃÖÖ¬Öæ ¿ÖÛêú»Ö.

ŸÖÃÖê“Ö ÝÖÏÖÆüÛú, ¾Öê²Ö ¯ÖÖê™Ôü»Ö¾Ö¸ü •Ö¸üß ŸÖÛÎúÖ¸ü ®ÖÖë¤ü Ûú¸ÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ®ÖÃÖ»Öß ŸÖ¸üß, £Öê™ü ´ÖÓ“ÖÖÛú›êü ÃÖÓ¯ÖÛÔú ÃÖÖ¬Öæ ¿ÖÛêú»Ö.

ÃÖ®Ö 2020 “µÖÖ ×¾Ö×®ÖµÖ´ÖÖÓ®ÖãÃÖÖ¸ü, ¸üÖ•µÖÖŸÖ ‹ÛãúÞÖ †šü¸üÖ (18) ´ÖÓ“Ö ¯ÖÏßÖÖ×¯ÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ.

×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêÛú¯ÖÖ»Ö

  • •Ö¸ü ´ÖÓ“ÖÖ®Öê ¯ÖÖ׸üŸÖ Ûêú»Ö껵ÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ´Öãôêû ÝÖÏÖÆüÛúÖ“µÖÖ ÝÖÖ-ÆüÖÞµÖÖ“Öê ×®Ö¾ÖÖ¸üÞÖ —ÖÖ»Öê ®ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ØÛú¾ÖÖ ´ÖÓ“ÖÖÛú›êü ÝÖÖ-ÆüÖÞÖê ¤üÖÜÖ»Ö Ûêú»µÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö 2 ´Ö×Æü®µÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖÓ“ÖÖ“ÖÖ †Ö¤êü¿Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ ®ÖÖÆüß ŸÖ¸ü, ´ÖÓ“ÖÖ“µÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛúÖ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö 60 פü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖ, ÝÖÏÖÆüÛú ŸµÖÖ“Öê †×³Ö¾Öê¤ü®Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ ®Ö´Ö㮵ÖÖŸÖ ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêÛú¯ÖÖ»Ö µÖÖÓ“µÖÖÛú›êü ¤üÖÜÖ»Ö Ûú¹ý ¿ÖÛêú»Ö.

´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖ ¤üÖê®Ö ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêÛú¯ÖÖ»Ö †ÃÖæ®Ö ŸµÖÖÓ“Öê †×¬ÖÛúÖ¸ü õÖê¡Ö ÜÖÖ»Ö߻֯ÖÏ´ÖÖÞÖê †ÖÆêü:-

×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêÛú¯ÖÖ»Ö (´ÖãÓ²Ö‡Ô) Æêü ´ÖãÓ²Ö‡Ô, ´ÖãÓ²Ö‡Ô“Öß ˆ¯Ö®ÖÝÖ¸êü, šüÖÞÖê, ¸üÖµÖÝÖ›ü, ¸üŸ®ÖÖ×ÝÖ¸üß, ØÃÖ¬Öã¤æüÝÖÔ, ÛúÖê»ÆüÖ¯Öæ¸ü, ÃÖÖÓÝÖ»Öß, ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ, ¯ÖãÞÖê, ®ÖÖ׿ÖÛú, ¬Öãôêû, •ÖôûÝÖÖÓ¾Ö, †Æü´Ö¤ü®ÖÝÖ¸ü †Ö×ÞÖ ®ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü µÖÖ ×•Ö»ÊÖÓÛú׸üŸÖÖ †ÖÆêüŸÖ.

×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêÛú¯ÖÖ»Ö (®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü) Æêü †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß, †ÛúÖê»ÖÖ, ²Öã»ÖœüÖÞÖÖ, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû, ¾ÖÖ׿ִÖ, ®ÖÖÝÖ¯Öæ¸ü, ¾Ö¬ÖÖÔ, ³ÖÓ›üÖ¸üÖ, ÝÖ›üדָüÖê»Öß, “ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü, ÝÖÖëפüµÖÖ, »ÖÖŸÖæ¸ü, ²Öß›ü, ®ÖÖÓ¤êü›ü, ˆÃ´ÖÖ®ÖÖ®Ö¤ü, †Öî¸ÓüÝÖÖ²ÖÖ¤ü, •ÖÖ»Ö®ÖÖ, ¯Ö¸ü³ÖÞÖß, ØÆüÝÖÖê»Öß µÖÖ ×•Ö»ÊÖÓÛú׸üŸÖÖ †ÖÆêüŸÖ.

´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ×¾ÖªãŸÖ ×®ÖµÖÖ´ÖÛú †ÖµÖÖêÝÖ

´ÖÓ“ÖÖ“µÖÖ ØÛú¾ÖÖ ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêÛú¯ÖÖ»Ö ÊÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ“Öß ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ ®Ö Ûú¸üÞÖê Æüß ²ÖÖ²Ö †ÖµÖÖêÝÖÖ“µÖÖ ´Ö×¾Ö×®Ö†Ö (ÝÖÏÖÆüÛú ÝÖÖ-ÆüÖÞÖê ×®Ö¾ÖÖ¸üÞÖ ´ÖÓ“Ö †Ö×ÞÖ ×¾ÖªãŸÖ »ÖÖêÛú¯ÖÖ»Ö ) ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö 2020 “ÖÖ ³ÖÓÝÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ´ÖÖ®Ö®µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö †Ö×ÞÖ ŸµÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ×¾ÖªãŸÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2003 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 142 †Ö×ÞÖ Ûú»Ö´Ö 146 †ÓŸÖÝÖÔŸÖ ÛúÖ¸ü¾ÖÖ‡ÔÃÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ ¸üÖÆüß»Ö.

×¾ÖªãŸÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2003 “Öê Ûú»Ö´Ö 59 ®ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖêÛú ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ¬ÖÖ¸üÛúÖ®Öê ´ÖÖ®ÖÛúÖÓ“µÖÖ ¯ÖãŸÖÔŸÖê“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÃÖê“Ö •µÖÖ ¯ÖÏÛú¸üÞÖÖÓ ´Ö¬µÖê ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü †¿ÖÖ ¯ÖÏÛú¸üÞÖÖÓ “Öß ÃÖÓܵÖÖ ¾Ö ³Ö¸ü¯ÖÖ‡Ô“Öß ‹ÛãúÞÖ ¸üŒÛú´Ö µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÖµÖÖêÝÖÖÃÖ ¤êüÞÖê ²ÖÓ¬Ö®ÖÛúÖ¸üÛú †ÖÆêü †Ö×ÞÖ †ÖµÖÖêÝÖ ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß “µÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¿Ö®ÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖãÖÖ Ûú¸êü»Ö.

†ÖµÖÖêÝÖÖ®Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ×¾ÖªãŸÖ ×®ÖµÖÖ´ÖÛú †ÖµÖÖêÝÖ (×¾ÖªãŸÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ, ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ¬ÖÖ¸üÛúÖÓ“µÖÖ ÛéúŸÖß“Öß ´ÖÖ®ÖÛêú †Ö×ÞÖ ¯ÖÖò¾Ö¸ü Œ¾ÖÖ×»Ö™üß) ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö 2021 †ÓŸÖÝÖÔŸÖ ¾Öß•Ö ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ, ¾Öß•Öê“Öß ÝÖãÞÖ¾Ö¢ÖÖ, ´Öß™ü¸üàÝÖ, ŸÖÛÎúÖ¸ü ÆüÖŸÖÖôûÞÖß ¾Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÆüŸÖÖÔ ×®Ö¤ìü¿ÖÖÓÛú ÊÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÛúÖÆüß ×Ûú´ÖÖ®Ö ´ÖÖ®ÖÛêú ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ¬ÖÖ¸üÛúÖÓÃÖÖšüß ×®Ö׿“ÖŸÖ Ûêú»Öß †ÖÆêüŸÖ

ÃÖ¤ü¸ü ×¾Ö×®ÖµÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö 27 ®ÖãÃÖÖ¸ü, ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ¬ÖÖ¸üÛúÖ®Öê ×¾ÖªãŸÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2003 “Öê Ûú»Ö´Ö 59 †ÓŸÖÝÖÔŸÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ Ûêú»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×ŸÖ´ÖÖÆüß ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÖ¾Öß †Ö×ÞÖ †¿Öß ×ŸÖ´ÖÖÆüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ¬ÖÖ¸üÛúÖ“µÖÖ ¾Öê²ÖÃÖÖ‡Ô™ü ¾Ö¸ü ןִÖÖÆüß ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖß ¯ÖÖÃÖã®Ö 30 פü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ ™üÖÛúÖ¾Öß.

×¾ÖŸÖ¸üÞÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ¬ÖÖ¸üÛúÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖ®ÖÛúÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÖÆüÞµÖÖÃÖÖšüß µÖê£Öê ׌»ÖÛú Ûú¸üÖ