मागे जा

†ÖµÖÖêÝÖÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß

´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ×¾ÖªãŸÖ ×®ÖµÖÖ´ÖÛú †ÖµÖÖêÝÖÖ“Öß (†ÖµÖÖêÝÖ) ãÖÖ¯Ö®ÖÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê ×¾ÖªãŸÖ ×®ÖµÖÖ´ÖÛú †ÖµÖÖêÝÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1998 “µÖÖ (1998 “ÖÖ 14) Ûú»Ö´Ö 14 †ÓŸÖÝÖÔŸÖ Ûêú»Öß. µÖÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´ÖÖ“Öß •ÖÖÝÖÖ ÃÖ®Ö 2003 ´Ö¬µÖê ×¾ÖªãŸÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2003 ( 2003 “ÖÖ 36) ®Öê ‘ÖêŸÖ»Öß. ×¾ÖªãŸÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2003 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 81 “µÖÖ ¯Ö×Æü»µÖÖ ¯Ö¸ÓüŸÖãÛúÖ®¾ÖµÖê ×¾ÖªãŸÖ ×®ÖµÖÖ´ÖÛú †ÖµÖÖêÝÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1998 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 14 †ÓŸÖÝÖÔŸÖ Ã£ÖÖ¯Ö®Ö Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ¸üÖ•µÖ ×¾ÖªãŸÖ ×®ÖµÖÖ´ÖÛú †ÖµÖÖêÝÖ Æêü ×¾ÖªãŸÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 2003“µÖÖ ¯ÖϵÖÖê•Ö®ÖÖ£ÖÔ ¸üÖ•µÖ †ÖµÖÖêÝÖ ´ÆüÞÖæ®Ö ´ÖÖ®ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¸üÖ•µÖ ßָüÖ¾Ö¸ü †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ¸üÖ•µÖ ×¾ÖªãŸÖ ×®ÖµÖÖ´ÖÛú †ÖµÖÖêÝÖÖÓÜÖê¸üß•Ö Ûëú¦üßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¤êüÜÖ߻֠ ‹Ûú Ûëú¦üßµÖ ×¾ÖªãŸÖ ×®ÖµÖÖ´ÖÛú †ÖµÖÖêÝÖ (ÃÖß ‡ †Ö¸ü ÃÖß) †ÖÆêü.

×¾ÖªãŸÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 2003 µÖêÞµÖÖ¯Öæ¾Öá ×¾ÖªãŸÖ õÖê¡ÖÖ“Öê ×®ÖµÖ´Ö®Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ×¾ÖªãŸÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1910, ×¾ÖªãŸÖ (¯Öã¸ü¾ÖšüÖ) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1948 †Ö×ÞÖ ×¾ÖªãŸÖ ×®ÖµÖÖ´ÖÛú †ÖµÖÖêÝÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1998 ®Öê Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ ÆüÖêŸÖê. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ †×¬Ö×®ÖµÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ‹ê¾Ö•Öß ×¾ÖªãŸÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö 2003 †Ö»Öê †ÖÆêü.

´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ×¾ÖªãŸÖ ×®ÖµÖÖ´ÖÛú †ÖµÖÖêÝÖÖ“Öß (†ÖµÖÖêÝÖ) ãÖÖ¯Ö®ÖÖ 5 †ÖòÝÖÙü, 1999 ¸üÖê•Öß Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †Ö×ÞÖ †ÖµÖÖêÝÖÖ®Öê 12 †ÖòÝÖÙü, 1999 ¸üÖê•Öß ÛúÖ´ÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ Ûêú»Öß. †ÖµÖÖêÝÖ Æêü 3 ÃÖ¤üõÖÖÓ“Öê †ÃÖæ®Ö ŸµÖÖ¯ÖîÛúß ‹Ûú ÃÖ¤üÃµÖ †ÖµÖÖêÝÖÖ“Öê †¬µÖõÖ †ÖÆêüŸÖ. †ÖµÖÖêÝÖÖ“Öê ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ¤üÃµÖ ¯ÖæÞÖÔ-ÛúÖ»Öß®Ö †ÃÖæ®Ö ŸµÖÖÓ“Öß ×®ÖµÖ㌟Öß ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÛú›æü®Ö Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖê. †¬µÖõÖ Æêü †ÖµÖÖêÝÖÖ“Öê ´ÖãÜµÖ ÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß ¤êüÜÖᯙ †ÖÆêüŸÖ.