मागे जा

आयोगाची उविष्टेि काये

†ÖµÖÖêÝÖÖ“Öß ÛúÖµÖì ÜÖÖ»Ö߻֯ÖÏ´ÖÖÞÖê †ÖÆêüŸÖ-

 • ¸üÖ•µÖÖ´Ö¬µÖê ×¾Ö•Öê“Öß ×®ÖÙ´ÖŸÖß, ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ, ¯ÖÖ¸êüÂÖÞÖ †Ö×ÞÖ ×¾Ö•Öê“Öê ¾ÖÆü®Ö - ‘ÖÖ‰úÛú, ×Ûú¸üÛúÖêôû, •ÖÃÖê †ÃÖê»Ö ŸÖÃÖê, µÖÖ“Öê ¤ü¸ü ×®Ö׿“ÖŸÖ Ûú¸üÞÖê; ¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê Ûúß, Ûú»Ö´Ö 42 †ÓŸÖÝÖÔŸÖ •Öê£Öê ‹ÜÖÖªÖ ¾ÖÝÖÔ¾ÖÖ¸üߟÖᯙ ÝÖÏÖÆüÛúÖÓ®ÖÖ ´ÖãŒŸÖ ¯ÖϾÖê¿ÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÝÖß ¤êüÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ¸üÖ•µÖ †ÖµÖÖêÝÖ, †¿ÖÖ ÝÖÏÖÆüÛúÖÓ“µÖÖ ¾ÖÝÖÔ¾ÖÖ¸üßÛú׸üŸÖÖ ±úŒŸÖ ¾ÖÆü®Ö †ÖÛúÖ¸ü †Ö×ÞÖ ŸµÖÖ¾Ö¸üᯙ †×¬Ö³ÖÖ¸ü, †ÃÖ»µÖÖÃÖ, ×®Ö׿“ÖŸÖ Ûú¸üß»Ö;

 • ¸üÖ•µÖÖÓŸÖÝÖÔŸÖ ×¾Ö•Öê“Öê ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ †Ö×ÞÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ×®ÖÙ´ÖŸÖß ÛÓú¯Ö®µÖÖ ØÛú¾ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ¬ÖÖ¸üÛú ØÛú¾ÖÖ †®µÖ ÄÖÖêŸÖÖÓÛú›æü®Ö Ûú¸üÖ¸üÖÓ«üÖ¸êü •µÖÖ ¤ü¸üÖ®Öê ¾Öß•Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ Ûú¹ý®Ö ‘ÖêÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ŸµÖÖÃÖÆü ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ¬ÖÖ¸üÛúÖÛú›æü®Ö ×¾Ö•Öê“Öß ÜÖ¸êü¤üß ØÛú¾ÖÖ ¾Öß•Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ Ûú¹ý®Ö ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ×ÛÎúµÖê“Öê ×®ÖµÖ´Ö®Ö Ûú¸üÞÖê;

 • ×¾Ö•Öê“Öê ¸üÖ•µÖÖÓŸÖÝÖÔŸÖ ¯ÖÖ¸êüÂÖÞÖ †Ö×ÞÖ ¾ÖÆü®Ö ÃÖãÛú¸ü Ûú¸üÞÖê;

 • ¯ÖÖ¸êüÂÖÞÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ¬ÖÖ¸üÛú, ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ¬ÖÖ¸üÛú †Ö×ÞÖ ×¾Ö•Öê“ÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ´ÆüÞÖæ®Ö ÛúÖ´Ö Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ´ÖÖÝÖÞÖÖ-µÖÖ ¾µÖŒŸÖà®ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¸üÖ•µÖÖÓŸÖÝÖÔŸÖ ÛúÖ´ÖÛú•ÖÖÃÖÖšüß ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸ü Ûú¸üÞÖê;

 • ÃÖÆü-×®ÖÙ´ÖŸÖß †Ö×ÞÖ ®ÖæŸÖ®Ö¿Öᯙ ‰ú•ÖÖÔ ÄÖÖêŸÖÖÓ´Ö¬Öæ®Ö ¾Öß•Ö ×®ÖÙ´ÖŸÖßÃÖ “ÖÖ»Ö®ÖÖ ×´ÖôûÖ¾Öß ´ÆüÞÖæ®Ö ×ÝÖÏ›ü»ÖÖ •ÖÖê›üÞÖß ¤êüÞµÖÖÃÖÖšüß †Ö×ÞÖ ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ×¾Ö•Öê“Öß ×¾ÖÛÎúß Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß µÖÖêÝµÖ ˆ¯ÖÖµÖ-µÖÖê•Ö®ÖÖ Ûú¸üÞÖê †Ö×ÞÖ †¿ÖÖ ÄÖÖêŸÖÖÓÛú›Ëü®Ö ×¾Ö•Öê“Öß ÜÖ¸êü¤üß Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß, ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ¬ÖÖ¸üÛúÖ“µÖÖ õÖê¡ÖÖŸÖᯙ ‹ÛæúÞÖ ×¾Ö•ÖꓵÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ“µÖÖ šü¸üÖ×¾ÖÛú ™üŒÛêú¾ÖÖ¸üßŸÖ ×¾Ö•Öê“Öß ÜÖ¸êü¤üß Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß, ™üŒÛêú¾ÖÖ¸üß ×¾Ö×®ÖÙ¤ü™ü Ûú¸üÞÖê;

 • ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ¬ÖÖ¸üÛú †Ö×ÞÖ ×®ÖÙ´ÖŸÖß ÛÓú¯Ö®µÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ´Ö¬Öᯙ ¾ÖÖ¤üÖ¾Ö¸ü †×³Ö×®ÖÞÖÔµÖ ¤êüÞÖê †Ö×ÞÖ ÛúÖêÞÖŸÖÖÆüß ¾ÖÖ¤ü »Ö¾ÖÖ¤üÖÛú›êü ¾ÖÝÖÔ Ûú¸üÞÖê;

 • µÖÖ ×¾Ö×®ÖµÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖϵÖÖê•Ö®ÖÖ£ÖÔ ¿Öã»Ûú †ÖÛúÖ¸üÞÖê;

 • Ûú»Ö´Ö 79 “µÖÖ ˆ¯Ö-Ûú»Ö´Ö (1) “µÖÖ ÜÖÓ›ü (‹“Ö) ÜÖÖ»Öß ×¾Ö×®ÖÙ¤ü™ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Ö껵ÖÖ ×ÝÖÏ›ü ÃÖÓ×ÆüŸÖê¿Öß ÃÖãÃÖÓÝÖŸÖ †¿Öß ¸üÖ•µÖ ×ÝÖÏ›ü ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ ×¾Ö×®ÖÙ¤ü™ü Ûú¸üÞÖê;

 • ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ¬ÖÖ¸üÛúÖ“µÖÖ ÃÖê¾Öê“Öß ÝÖãÞÖ¾Ö¢ÖÖ, ÃÖÖŸÖŸµÖ †Ö×ÞÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÆÔüŸÖÖ µÖÖÓ“Öß ´ÖÖ®ÖÛêú ×¾ÖÙ®ÖÙ¤ü™ü Ûú¸üÞÖê ØÛú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß †´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖß Ûú¸üÞÖê;

 • ¸üÖ•µÖÖÓŸÖÝÖÔŸÖ ×¾Ö•ÖꓵÖÖ ¾µÖÖ¯Ö¸üÖÛú׸üŸÖÖ, †Ö¾Ö¿µÖÛúŸÖÖ ¾ÖÖ™ü»µÖÖÃÖ, ®Ö°µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÞÖ ×®Ö׿“ÖŸÖ Ûú¸üÞÖê; †Ö×ÞÖ

 • µÖÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´ÖÖÜÖÖ»Öß ÃÖÖê¯Ö×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖᯙ †¿Öß †®µÖ ÛúÖµÖì ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÞÖê.

¸üÖ•µÖ †ÖµÖÖêÝÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÃÖ ÜÖÖ»Ö߻֯ÖîÛúß ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ØÛú¾ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü ÃÖ»»ÖÖ ¤êü‡Ô»Ö-

 • ¾Öß•Ö ˆªÖêÝÖÖŸÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ, ÛúÖµÖÔõÖ´ÖŸÖÖ †Ö×ÞÖ ÛúÖ™üÛúÃÖ¸üßÃÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü®Ö ¤êüÞÖê;

 • ¾Öß•Ö ˆªÖêÝÖÖŸÖ ÝÖãÓŸÖ¾ÖÞÖæÛúßÃÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü®Ö ¤êüÞÖê;

 • ¸üÖ•µÖÖŸÖᯙ ¾Öß•Ö ˆªÖêÝÖÖ“Öê ¯Öã®ÖÝÖÔšü®Ö †Ö×ÞÖ ¯Öã®Ö¸Ôü“Ö®ÖÖ Ûú¸üÞÖê;

 • ¾Öß•Ö ×®ÖÙ´ÖŸÖß, ¯ÖÖ¸êüÂÖÞÖ, ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ ØÛú¾ÖÖ ×¾Ö•Öê“ÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ØÛú¾ÖÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê ¸üÖ•µÖ †ÖµÖÖêÝÖÖÛú›êü ÃÖÓ¤ü³ÖÔ Ûêú»Ö껵ÖÖ †®µÖ ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü ÃÖ»»ÖÖ ¤êüÞÖê.

†ÖµÖÖêÝÖ †×¬ÖÛúÖ¸üÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü Ûú¸üŸÖÖ®ÖÖ ¾Ö ÛúÖµÖì ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖÖ®ÖÖ ¯ÖÖ¸ü¤ü¿ÖÔÛúŸÖÖ ¸üÖÜÖÞµÖÖ“Öß ÜÖÖ¡Öß Ûú¸êü»Ö.

†ÖµÖÖêÝÖ †Ö¯Ö»Öß ÛúÖµÖì ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üŸÖÖ®ÖÖ Ûú»Ö´Ö 3 ÜÖÖ»Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Ö껵ÖÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ ¾Öß•Ö ¬ÖÖê¸üÞÖ, ¸üÖ™ÒüßµÖ ¾Öß•Ö †Ö¸üÖÜÖ›üÖ †Ö×ÞÖ ¾Öß•Ö ¤ü¸ü ¬ÖÖê¸üÞÖ, µÖÖÓ“Öê ´ÖÖÝÖÔ¤ü¿ÖÔ®Ö ‘Öê‡Ô»Ö.